Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z členské schůze konané 24. 6. 2020

17. 7. 2020

Zápis z členské schůze bytového družstva Labyrint

konané dne 24 . 6. .2020 v 19 00 hod.

v sále restaurace „ Tankovna Lokálka „ K nádraží 115, 253 01 Hostivice

 

 

 

 

 1. Prezence, zahájení

 

Schůzi bytového družstva Labyrint zahájil Ing. Otto Chyba v 19.15 hod., poté co byla ukončena prezence a sečteny podpisy a plné moci přítomných družstevníků.

 

 

2. Kontrola schopnosti usnášení a volba orgánů členské schůze – předsedajícího a

    zapisovatele

 

Ing.Chyba konstatoval, že schůze s 28 platnými hlasy je usnášeníschopná – dle platných stanov družstva je potřeba 26 členů, aby schůze byla usnášeníschopná. Proto tato schůze nebude mimořádná členská schůze, ale řádná. Členská schůze rozhoduje většinou hlasů přítomných  členů družstva.

Připomínám přítomným, že při hlasování ti, kteří mají více hlasů díky plným mocím, ať to viditelně dají najevo.

 

Volba orgánů členské schůze : 

Předsedající – byl podán návrh na Ing. Chybu – má někdo jiný návrh?

 

Dát hlasovat :

Výsledek hlasování :

               Pro návrh :                          27

               Proti návrhu :                       0

               Zdržel se hlasování :            1

Tento návrh usnesení byl přijat.

 

Předsedající navrhl, aby provedením zápisu ze schůze byla pověřena Alena Končelová a požádal přítomné o jiný návrh na zapisovatele, nikdo jiný nebyl navržen.

 

Dát hlasovat :

Výsledek hlasování :

               Pro návrh :                    27

               Proti návrhu :                  0

               Zdržel se hlasování:        1

Tento návrh usnesení byl přijat.

 

Dále předsedající navrhl, aby se na této schůzi hlasovalo zvednutím ruky v pořadí – kdo je proti, kdo se zdržel a odečtem bude zjištěno, kdo je pro.

 

Návrh usnesení : Navrhuji hlasovat o jednotlivých návrzích aklamací, tj. veřejným hlasováním a to zřetelným zvednutím ruky, v pořadí proti, zdržel se a odečtením zjistit, kolik je pro. Ti členové družstva, kteří  při hlasování uplatní plnou moc svěřenou jim jiným členem družstva, oznámí počet hlasů při jejich sčítání v průběhu hlasování.

 

Dát hlasovat :

               Pro návrh :                      28    

               Proti návrhu :                   0    

               Zdržel se hlasování :        0   

Tento návrh usnesení byl přijat.

 

 

 

 

 

 1. Schválení programu schůze

 

Ing.Chyba navrhl přijmout program schůze v podobě uvedené na pozvánce na členskou schůzi, doplněnou o dva body a to: volba členů představenstva a volba členů KK

 

Návrh usnesení: Navrhuji přijmout program schůze v podobě uvedené na pozvánce na členskou schůzi doplněnou o zmíněné dva body.

  

 1. Prezentace, zahájení
 2. Kontrola schopnosti usnášení a volba orgánů členské schůze – předsedající, zapisovatel
 3. Schválení programu členské schůze
 4. Zpráva z jednání zástupců družstva s vedením města Hostivice o vypořádání spoluvlastnických vztahů k domům č.p.1332 1333 a k souvisejícím pozemkům     
 5. Zpráva o hospodaření, účetní závěrka za rok 2019 – rozvaha, výkaz zisku ztrát, viz příloha
 6. Vyjádření kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2019
 7. Schválení účetní závěrky za rok 2019
 8. Plán investičních a ostatních akcí pro rok 2020 – 2021 a zpráva o činnosti za uplynulé období
 9. Volba členů představenstva
 10. Volba členů KK
 11. Diskuze, připomínky a dotazy
 12. Návrh na usnesení
 13. Závěr

 

Dát hlasovat :

               Pro návrh :                           28

               Proti návrhu :                         0

               Zdržel se hlasování :             0

Tento návrh usnesení byl přijat.

 

 

 

 1. Zpráva z jednání zástupců družstva s vedením města Hostivice o vypořádání         spoluvlastnických vztahů k domům č.p. 1332 a 1333 a k souvisejícím pozemkům.

 

Požádal bych Mgr.Fantovou o úvodní slovo k dané problematice

 

Mgr. Fantová informovala přítomné o probíhajících jednáních mezi představenstvem BD Labyrint a MěÚ Hostivice. Po dvouhodinovém jednání došlo mezi zástupci ke kompromisnímu návrhu a to, že město převede svůj 50ti % na BD a to na druhé straně po dobu 10ti let bude městu nadále pronajímat 13 bytových jednotek podle současných platných nájemních podmínek. Po dohodě obou stran představitel MěÚ Hostivice p.Kučera přednese tuto dohodu radě města ke schválení a představenstvo BD Labyrint svolá členskou schůzi ke schválení této dohody.

 Bohužel ze strany MěÚ Hostivice byl tento návrh smeten ze stolu a město trvá na tom, že 13. bytových jednotek zůstane městu. Odsouhlasení tohoto návrhu napadal na zastupitelstvu p.Piskáček a tím bylo rozhodnutí odsunuto na další jednání zastupitelstva.

 

 

 

5. Zpráva o hospodaření družstva,  účetní závěrka za rok 2019 – rozvaha, výkaz zisku a ztrát, viz příloha

 

Ing. Chyba informuje o hospodaření družstva za rok 2019

Hospodářský výsledek před zdaněním je 24.360,47tis.Kč, daňová povinnost 16.340 tis..Kč, zisk8.024,47 tis.Kč, který se použije na úhradu ztrátz z minulých let činila účetní ztráta 0 . Dańová povinnost = 24 320,-Kč tis.Kč

 

Příjmy  / 841,- tis.Kč / jsou tvořeny zejména nájemným z obecních bytů – 234,-tis.Kč. Ostatní provozní 607,-tis.Kč.

 

Výdaje ( 841,-tis.Kč ) jsou opravy 449,-tis.Kč, služby ( správa, domovník, zeleň a ostatní) 254,-třis.Kč

 

Předložení účetní závěrky za rok 2019

 

Ing. Chyba předložil členské schůzi podle stanov družstva ke schválení účetní závěrku  za rok 2019. Tato byla připravena účetní správy družstva, společnosti Doma a.s. a zkontrolována autorizovaným daňovým poradcem p.Opatrným..Některé z podstatných údajů, které jsou obsahem závěrky, byly zmíněny ve zprávě o hospodaření.

 • Závěrku zkontrolovala kontrolní komise družstva

 

 

6. Vyjádření kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2019

 

Paní Janoušová (předsedkyně kontrolní komise) informovala přítomné o stanovisku kontrolní komise k předložené účetní závěrce. Kontrolní komise nemá k předložené účetní závěrce výhrad a doporučuje její schválení členskou schůzí.

 

 

 

7. Schválení účetní závěrky za rok 2019

 

Dát hlasovat : Členská schůze schvaluje účetní závěrku v podobě, jak byla předložena kontrolní komisí.

Dát hlasovat:

               Pro návrh :                       28    

               Proti návrhu :                      0 

               Zdržel se hlasování :          0

Návrh byl přijat.    

 

     

 

 

8.  Plán investičních a ostatních akcí pro rok 2020 - 2021 a zpráva o činnosti za uplynulé období.

     

Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych Vás stručně informoval o činnostech za uplynulé období. Na základě usnesení z minulé členské schůze byla stěžejním úkolem GO obou kotelen, ve kterých silně kolabovala zejména elektronická automatizace. Tato GO byla provedena v letních měsících. V průběhu roku došlo opakovaně k poruše vodovodního potrubí v přízemí domu 1333. Opravy byly urgentně zajištěny.

Byla provedena oprava dlažby po odstranění kořenů poraženého stromu.

Výměna vodoměrů byla provedena začátkem roku, tak jak bylo uloženo v usnesení. Vyměněné vodoměry jsou ovládané digitálně.

Průběžně se prováděly opravy oken a balkonových dveří, kde došlo k poruše.

Vymalování chodeb a výměna vstupních dveří se nepodařilo zajistit v důsledku nouzového stavu. V současné době už máme cenové návrhy na vymalování a objednávka bude tento měsíc uplatněna. Na cenový návrh na výměnu vstupních dveří čekáme.

Na domě č.p.1333 došlo k opětovné poruše zvonkového tabla. Oprava byla zadána  v březnu ale díky již zmíněnému stavu byla dokončena teprve tento měsíc.

To je z mé strany vše.

.      

 

 

9. Volba členů představenstva

 

Žádám Vás, zda by chtěl někdo pracovat v představenstvu nebo má-li někdo nějaký návrh. Pokud tak není, požádal jsem stávající členy aby přijali funkci na další období. Do  představenstva tak byli navrženi Ing.Otto Chyba, pí Alena Končelová, p.Jiří Piskáček.

Dáme hlasovat jednotlivě.

Ing.Otto Chyba:

                          Pro návrh:                    27

                           Proti“                            0

                           Zdržel se hlasování      1

 

Paní Alena Končelová

                            Pro návrh:                  27

                            Proti                             0

                            Zdržel se hlasování     1

 

Pan Jiří Piskáček

                             Pro návrh                    27

                             Proti                              0

                             Zdržel se hlasování:     1

 

Tento návrh byl přijat.

 

 

 

10. Volba členů kontrolní komise

 

Žádám Vás zda by chtěl někdo pracovat v KK, nebo má-li někdo nějaký návrh. Pokud tomu tak není, požádal jsem stávající, aby přijali funkci na další období. Do KK byli navrženi pí Lucie Janoušová, pí Helena Fišerová a pí Olga Štejdlarová.

Dát hlasovat jednotlivě.

 

Pí Lucie Janoušová

                                  Pro návrh:                  27

                                  Proti                             0

                                  Zdržel se hlasování     1

 

Pí Helena Fišerová

                                   Pro návrh:                  27

                                   Proti                             0

                                   Zdržel se hlasování     1:

 

Pí Olga Štejdlarová

 

                                    Pro návrh:                  27

                                    Proti:                            0

                                    Zdržel se hlasování:    1

 

Tento návrh byl přijat.

 

 

 

11.. Diskuze, připomínky, dotazy

 

       Předat veškeré podklady renomované právní fi,  kterou navrhl p. Piskáček, aby provedla právní analýzu, zda máme šanci vést soudní spor  s MěÚ Hostivice – cca v max. hodnotě 60.000,-Kč

          Vyžádat podklady z archivu z jednání zastupitelstva před 3. dodatkem a 5 zastupitelstev po té  

          Oslovit ostatní družstva o případné společné schůzi se zastupiteli

           Představenstvo zdokladuje práci nad běžnou agendu

          Čerpat z FO a ne z údržby

          Telefony – napsat dotaz, zda má byt funkční telefon a pokud v bytě telefon není a majitel požaduje jeho zavedení, musí si ho uhradit, protože v předávacím protokolu podepsal jeho převzetí. Tento dopis bude vhozen do každé poštovní schránky.

 

 

 

12.  Návrh na usnesení

 

 

 • Pokračování v jednání mezi BD Labyrint MěÚ Hostivice o upravení vlastnických vztahů
 • Vymalovaní chodeb
 •  Výměna vstupních dveří a zhotovení stříš

Oslovit ostatní družstva o případné společné schůzi se zastupiteli

Předat veškeré podklady renomované právní firmě, kterou navrhl p. Piskáček, aby provedla právní analýzu, zda máme šanci vést soudní spor s MěÚ Hostivice do max. výše 60.000,- Kč

Vyžádat podklady z archivu z jednání zastupitelstva před 3. dodatkem a 5 zastupitelstev po té

Z FO čerpat jen peníze na akce schválené členskou schůzí a ne z údržby

 

 

Dát hlasovat

                        Pro návrh :                    28        

                        Proti návrhu :                  0

Zdržel se hlasování:       0                 

Tento návrh usnesení byl přijat.

 

 

 

 

 

13. Závěr

 

Ing. Chyba  poděkoval přítomným členům za pozornost, účast a podnětné návrhy k diskutovaným tématům.

Následně členskou schůzi ukončil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hostivici, dne 30.6.2020

 

 

Předsedající členské schůze   :  ………………………………………………..

                                                                      Ing. Otto Chyba

 

 

Zapsala :                                      ……………………………………………….

                                                               Alena Končelová

 

 

Kontroloval :                                   ……………………………………………

                                                                  Jiří Piskáček