Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členská schůze konaná dne 4. 6. 2018

Zápis z členské schůze bytového družstva Labyrint

konané dne 4.6.2018

v 19 00 hod. v jídelně ZŠ Hostivice, U Zámecké zdi 1704, 25301

 

 

 

 1. Prezence, zahájení

 

Schůzi bytového družstva Labyrint zahájil Ing. Otto Chyba v19.15 hod., poté co byla ukončena prezence a sečteny podpisy a plné moci přítomných družstevníků.

 

 

2. Kontrola schopnosti usnášení a volba orgánů členské schůze – předsedajícího a

    zapisovatele

 

Ing.Chyba konstatoval, že schůze s 27 platnými hlasy je usnášeníschopná – dle platných stanov družstva je potřeba 26 členů, aby schůze byla usnášeníschopná. Proto tato schůze nebude mimořádná členská schůze, ale řádná. Členská schůze rozhoduje většinou hlasů přítomných  členů družstva.

Připomínám přítomným, že při hlasování ti, kteří mají více hlasů díky plným mocím, ať to viditelně dají najevo.

 

Volba orgánů členské schůze : 

Předsedající – byl podán návrh na Ing. Chybu – má někdo jiný návrh?

 

Dát hlasovat : Členská schůze schvaluje, že předsedajícím schůze bude Ing.Otto Chyba

Výsledek hlasování :

               Pro návrh :   26                        

               Proti návrhu : 0                         

               Zdržel se hlasování :   1          

Tento návrh usnesení byl přijat.

 

Předsedající navrhl, aby provedením zápisu ze schůze byla pověřena Alena Končelová a požádal přítomné o jiný návrh na zapisovatele, nikdo jiný nebyl navržen.

 

Dát hlasovat : Členská schůze schvaluje, že zapisovatelem členské schůze bude Alena Končelová

Výsledek hlasování :

               Pro návrh :  26                      

               Proti návrhu : 01

               Zdržel se hlasování:

Tento návrh usnesení byl přijat.

 

Dále předsedající navrhl, aby se na této schůzi hlasovalo zvednutím ruky v pořadí – kdo je proti, kdo se zdržel a odečtem bude zjištěno, kdo je pro.

 

Návrh usnesení : Navrhuji hlasovat o jednotlivých návrzích aklamací, tj. veřejným hlasováním a to zřetelným zvednutím ruky, v pořadí proti, zdržel se a odečtením zjistit, kolik je pro. Ti členové družstva, kteří  při hlasování uplatní plnou moc svěřenou jim jiným členem družstva, oznámí počet hlasů při jejich sčítání v průběhu hlasování.

 

Dát hlasovat :

               Pro návrh :   27                        

               Proti návrhu : 0                         

               Zdržel se hlasování : 0             

Tento návrh usnesení byl přijat.

 

 

 

 

 

 1. Schválení programu schůze

 

Ing.Chyba navrhl přijmout program schůze v podobě uvedené na pozvánce na členskou schůzi.

 

Návrh usnesení: Navrhuji přijmout program schůze v podobě uvedené na pozvánce na členskou schůzi  

  

 1. Prezentace, zahájení
 2. Kontrola schopnosti usnášení a volba orgánů členské schůze – předsedající, zapisovatel
 3. Schválení programu členské schůze
 4. Zpráva o hospodaření družstva, účetní závěrka za rok 2017 – rozvaha a výkaz zisku a ztrát, viz.příloha     
 5. Vyjádření kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2017 a schválení členskou schůzí
 6. Plán investičních a ostatních akcí pro rok 2018 – 2019 a zpráva o činnosti za uplynulé období
 7. Diskuze, připomínky, dotazy
 8. Návrh na usnesení
 9. Závěr

 

Dát hlasovat :

               Pro návrh :   27                         

               Proti návrhu : 0                       

               Zdržel se hlasování :  0        

Tento návrh usnesení byl přijat.

 

 

4. Zpráva o hospodaření družstva,  účetní závěrka za rok 2017

 

Ing. Chyba informuje o hospodaření družstva za rok 2017.

Za rok 2017 činila účetní ztráta 0 . Dańová povinnost = 31 540Kč

Příjmy  (374 tis.Kč) jsou tvořeny zejména nájemným z obecních bytů (234 tis.Kč). Ostatní provozní výnosy

140 tis. Kč

Výdaje (374 tis.Kč) – (správa 163 tis.Kč, domovník 33 tis.Kč, zeleň 15 tis.Kč,  

Odměny statutárním orgánům družstva 30 tis .Kč, opravy 48 tis.Kč, ostatní 85 tis. Kč

 

Předložení účetní závěrky za rok 2017

 

Ing. Chyba předložil členské schůzi podle stanov družstva ke schválení účetní závěrku  za rok 2017.Tato byla připravena účetní správy družstva, společnosti Doma a.s. a zkontrolována autorizovaným daňovým poradcem p.Opatrným.Některé z podstatných údajů, které jsou obsahem závěrky, byly zmíněny ve zprávě o hospodaření.

 • Závěrku zkontrolovala kontrolní komise družstva

 

 

5. Vyjádření kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2017

 

Paní Janoušová (předsedkyně kontrolní komise) informovala přítomné o stanovisku kontrolní komise k předložené účetní závěrce. Kontrolní komise nemá k předložené účetní závěrce výhrad a doporučuje její schválení členskou schůzí.

 

Dát hlasovat : Členská schůze schvaluje účetní závěrku v podobě, jak byla předložena kontrolní komisí.

Dát hlasovat:

               Pro návrh :     27                      

               Proti návrhu :   0                     

               Zdržel se hlasování : 0   

Návrh byl přijat.   

 

     

 

 

6.  Plán investičních a ostatních akcí pro rok 2018 – 2019 a zpráva o činnosti za uplynulé období.

     

     Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych Vás stručně informoval o činnostech za uplynulé období. Pokud jde o vyrovnání vztahů mezi BD Labyrint a MěÚ Hostivice o upravení vlastnických vztahů nedošlo zatím k žádné změně. Postupujeme podle usnesení předminulé členské schůze, kde jsme se usnesli, že bychom vstoupili do jednání pouze v případě náhlé změny. K ukončení smlouvy o sdružení dojde na podzim roku 2019 – říjen, listopad. Proto jsem se již dohodl s Mgr. Fantovou, kterou jsme pověřili průběžným jednáním s MěÚ Hostivice.

Na nás pak bude, abychom se připravili do jaké formy uspořádání půjdeme..Zda ponechat BD, nebo osobní vlastnictví anebo oboje .Zároveň najít a stanovit formu pro městské byty. To budem samozřejmě řešit s právníkem a MěÚ.

Abychom měli nějakou představu, navrhuje představenstvo oslovit každého člena družstva písemně, aby se v dotazníku vyslovil, pro jakou formu vlastnictví bude hlasovat..Je to proto, jak sami vidíte, že účast na schůzi dosahuje pouze 50% a to ještě máme řadu plných mocí.

Jak jste sami zaregistrovali, provedli jsme dokončení nalakování oken a výměny několika nefunkčních oken nebo balkonových dveří.

Dále jsme provedli opravu mřížek kanálků. U baráku č 1333 došlo ovšem k deformaci díky kořenům vzrostlého smrku. Proto jsme rozhodli o pokácení tohoto stromu a pak následně opravit mřížky. Pan John projednal s komisí životního prostředí tuto záležitost a obdržel povolení k pokácení. To bude provedeno v době vegetačního klidu na konci letošního roku. Pak bude zapotřebí zlikvidovat pařez a kořeny, vyrovnat dlažbu a zpravit mřížky.

Po úporné snaze se přeci jen letos na jaře podařilo dotlačit město k opravě příjezdové cesty.

Dále došlo při větrné bouři k lehkému přizvednutí dvou konců střechy na baráku č.1332. Byla uplatněna objednávka na opravu a následné vyřízení s pojišťovnou.

V letošním roce budeme muset ještě nechat připravit STA na nový příjem televizního signálu.

Plnění nového zákona o ochraně osobních dat zajišťuje správa Doma a.s.a v souladu s tímto zákonem byla již se správcovskou firmou podepsána nová smlouva.      

 

 

7. Diskuze, připomínky, dotazy

 

     -  okapová roura – voda vytéká na zeď

     -  zůstaly větve od výkopu pro internet

     -  živý plot – prorůstají bezinky

     -  ostříhání vrbičky v pravé části

     - revize kotelny domu 1332

     - kódování dveří č.1332

 

 

8.  Návrh na usnesení

 

 • Schválení účetní závěrky za rok 2017
 • Pokračování v přípravě  jednání mezi BD Labyrint MěÚ Hostivice o upravení vlastnických vztahů

Poražení vzrostlého smrku

Úprava STA

Výběrové řízení na zvonková tabla

 

Dát hlasovat

                        Pro návrh :                    27         

                        Proti návrhu :                  0

Zdržel se hlasování:       0                 

Tento návrh usnesení byl přijat.

 

 

9. Závěr

 

Ing. Chyba  poděkoval přítomným členům za pozornost, účast a podnětné návrhy k diskutovaným tématům.

Následně členskou schůzi ukončil.